Druhy cestovných lístkov

1. Jednosmerné obyčajné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na jednosmerné osobitné cestovné, jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej karty a bezplatné cestovné.

2. Jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného dopravnou kartou.

3. Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu:
- detí do dovŕšenia 15. roku veku

- sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku za podmienky, že lístok vydaný pre
sprievodcu a dieťa do 6 rokov je vydaný do tej istej výstupnej zastávky,

- žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku študujúcich v dennej forme štúdia, a to:
* na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia,
* na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu 2 v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
* v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike
(nárok je potrebné preukázať:
- dopravnou kartou, resp. preukazom v papierovej forme vystaveným dopravcom na základe potvrdenia školy na príslušný školský rok, s platnosťou do 31. 08. príslušného školského roka. Platí aj pre študentov študujúcich v zahraničí.
- medzinárodným žiackym (študentským) preukazom – International Student

Identity Card (ISIC karta) vydaným príslušnou školou, s povinne

aktivovanou dopravnou časťou v elektronickej forme na príslušný školský

rok u osôb podľa bodu s platnosťou určenou príslušnou školou)

- ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S (nárok je potrebné preukázať preukazom ŤZP a ŤZP-S)

- sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S za podmienky, že lístok vydaný pre sprievodcu a držiteľa preukazu ŤZP-S je vydaný do tej istej výstupnej zastávky (nárok je potrebné preukázať preukazom ŤZP a ŤZP-S),

- rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky. (Nárok je potrebné preukázať preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.)

4. Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného dopravnou kartou.

5. Jednosmerné osobitné cestovné občanov po dovŕšení 70 rokov veku – je cena za prepravu za každých aj začatých 25 km. Cestovné nie je obmedzené štátnou príslušnosťou SR. (Je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti.)

6. Bezplatné cestovné
Bezplatne sa prepravujú:
1. sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov (nárok je potrebné preukázať preukazom sudcu Ústavného súdu SR),

2. invalidné vozíky cestujúcich invalidov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, detské kočíky cestujúcich detí, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (nárok je potrebné preukázať preukazom ŤZP a ŤZP-S),

3. vodiaci pes, prípadne dva vodiace psy za podmienky, že každý pes musí byť označený ako vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.

Poznámka: Ak je možné súčasne uplatniť osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz.